Základní škola Pastelka Mladá Boleslav

ZŠ Pastelka Mladá Boleslav

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV, 17.LISTOPADU 1325, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Hlavní úkoly školy

Nejdůležitější úkoly ve školním roce

Pokračovat v práci na školním vzdělávacím programu školy, jeho úpravách, zabývat se strategií jeho rozvoje.

Rozšiřovat činnost školního poradenského pracoviště ve složení výchovný poradce, kariérový poradce, logoped, metodik prevence rizikového chování a školní psycholog, s cílem poskytovat poradenskou pomoc 1. rodičům, žákům i pedagogům školy, zejména v prevenci rizikového chování a v individuálním přístupu k potřebám žáků.

V rámci péče o tělesnou a duševní hygienu dětí využívat co nejvíce přírodu v okolí školy, zařazovat v co největší míře pobyt venku, relaxační aktivity, školy v přírodě, využít k tomu i náplň činnosti školní družiny.

Otevření školy vůči veřejnosti pořádáním společných akcí, užší spoluprací se školskou radou.

DVPP zaměřit na prevenci rizikového chování a doplnění odborné kvalifikace pedagogů v této oblasti. Postupně přecházet od individuálního vzdělávání pedagogů k pořádání akcí pro celý pedagogický tým školy.

Zaměřit se na propagaci práce školy v tisku, v místních novinách a dalších médiích, mezi rodičovskou veřejností. Cíleně se zaměřit na skupinu rodičů dětí předškolního věku.

Činnost školní družiny organizovat částečně jako zájmové kroužky.

Zaměřit se na kariérové poradenství a environmentální výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu, podporu výchovy ke zdraví.

K žákům přistupovat diferencovaně, respektovat jejich individualitu - prohloubit péči o talentované žáky, zajistit odbornou péči o žáky se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním.

Účinnou prevencí a dobrou spoluprací s rodiči předcházet vzniku neomluvené absence.

Zaměření na prevenci školní neúspěšnosti, boj proti absenci, podporu vzdělávání žáků – cizinců. 

Soustavnou činností zlepšovat úroveň jednotlivých „gramotností“.

 orbitstažený soubor       

Jste zde: Home PRO RODIČE Hlavní úkoly školy